अहम् एकः शीतक ।
अलस ..अलम ..
महालसा.. अत्यधिकम् निरुद्यम ।
आम्, तत् सत्यम् ,
गदायते प्रकामम् .
” बहिः संनिदाघ तिग्म दिवाकर परन्तु मनोदशा सङ्ग्रहम् निःसरति च ” वदति एतत् वाक्य वारं वारम् , वारं वारम्… एतादृशी सम्पूर्णम् दिनम् समतिवाहयति ।

एवंविध विलम्बन  । न परं कर्मन् अपि भक्षण ।

हे   जिन्दगी !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s